Lover

Publisert: 21.02.2014 | Sist endret: 08.01.2019

Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven)

Ny sikkerhetslov fra 2019

27.02.2018 vedtok Stortinget ny lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) som vil erstatte dagens lov fra 1998. Den nye loven legger til rette for økt samhandling mellom offentlige myndigheter, og mer samarbeid mellom offentlig og privat virksomhet, slik at det forebyggende sikkerhetsarbeidet blir bedre og mer helhetlig.

Den nye Sikkerhetsloven kan leses i sin helhet på Lovdata.

Kort innføring i ny sikkerhetslov

NSM har laget et kort elæringskurs som tar for seg de aller viktigste punktene i den nye sikkerhetsloven.
Gjennomfør kurset her.

Virksomheter underlagt sikkerhetsloven

Sikkerhetsloven gjelder for statlige, fylkeskommunale og kommunale organer, samt leverandører av varer og tjenester  i forbindelse med en sikkerhetsgradert anskaffelse. I tillegg kan et departement fatte vedtak om at loven helt eller delvis skal gjelde for virksomheter som:

  • behandler sikkerhetsgradert informasjon,
  • råder over informasjonssystemer, objekter, eller infrastruktur som har avgjørende betydning for grunnleggende nasjonale funksjoner, eller
  • driver aktivitet som har avgjørende betydning for grunnleggende funksjoner.

Listen over hvem og hva som til enhver tid er underlagt sikkerhetsloven vil være dynamisk og detaljer fra denne oversikten publiseres ikke.

Lov om oppfinnelser av betydning for rikets forsvar

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har oppfølgingsansvar for lov om forsvarsviktige oppfinnelser og NATOs avtale om gjensidig sikring av hemmeligholdelse av oppfinnelser vedrørende Forsvaret. Regelverket skal skjerme oppfinnelser av betydning for rikets forsvar.