Varsling om kritikkverdige forhold i NSM

Publisert: 05.11.2015 | Sist endret: 05.06.2018

Ansatte og andre som opplever eller er kjent med kritikkverdige forhold i NSM anmodes om å si fra.

For rapportering av sikkerhetstruende hendelser, les mer om hendelsesrapportering her.

Hva er varsling?

Å varsle er å si fra om kritikkverdige forhold i en virksomhet. Kritikkverdige forhold kan være brudd på lover, forskrifter og etiske retningslinjer. Eksempler på forhold det kan være aktuelt å varsle om er økonomiske misligheter (korrupsjon, bedrageri, svindel og lignende), svikt i sikkerhetsrutiner og trakassering. Behovet for å varsle oppstår blant annet dersom man kommer over kritikkverdige forhold som ikke er kjent for NSM, men som burde ha vært kjent og håndtert. Eller det kan være snakk om et kritikkverdig forhold som er kjent, men som ikke håndteres på forsvarlig måte. 

Rett og plikt til å varsle

Ansatte i NSM har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i etaten. 
 
Ansatte i NSM har lovpålagt plikt til å varsle eller melde fra til arbeidsgiver og/eller verneombud dersom man blir oppmerksom på følgende forhold:

 • Feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse
 • Trakassering, mobbing eller diskriminering på arbeidsplassen
 • Arbeidstaker som blir skadet i arbeidet eller pådrar seg sykdom som arbeidstaker mener har sin grunn i arbeidet eller forholdene på arbeidsstedet
 • Saker som kan påføre forsvarssektoren tap eller skade

Verneombud har en særskilt varslingsplikt overfor arbeidsgiver om forhold som kan medføre ulykkes- eller helsefare.

Hvor kan jeg varsle?

Ansatte i NSM skal i utgangspunktet rapportere kritikkverdige forhold tjenestevei. Hvis det ikke er mulig eller ønskelig å gå tjenestevei anmodes ansatte om å rapportere kritikkverdige forhold til varslingskanalen. For leverandører eller andre eksterne som opplever eller er kjent med kritikkverdige forhold i NSM vil det normalt sett være varslingskanalen som er riktig instans å kontakte.

Rapportering til varslingskanalen kan gjøres på ulike måter:

 • Forsvarsdepartementet har etablert en elektronisk varslingskanal for hele forsvarssektoren inklusive NSM. Her er full anonymitet mulig. Den elektroniske varslingskanalen er brukervennlig og det er blant annet mulig å legge ved dokumentasjon i mange formater. Videre er det mulig å avtale og gjennomføre chat og likevel beholde full anonymitet. Nettadressen er https://varsling-i-forsvarssektoren.questback.com/
 • Sende e-post til NSMs varslingskanal: varslingskanal@nsm.stat.no
  E-post leses og besvares i kontortiden.
 • Ringe NSMs varslingstelefon 67 86 43 54. Varslingstelefonen er, i tillegg til medium for rapportering av kritikkverdige forhold, godt egnet for de som har spørsmål vedrørende varsling i NSM. Varslingstelefonen er bemannet innenfor normal kontortid.
 • Sende brev til varslingskanalen:

  NSMs varslingskanal
  c/o FD Led IR
  Postboks 8126 Dep
  0032 Oslo

Mottak av varsler i linjen

Dersom du som linjeleder eller kollega mottar et varsel, kan du kontakte varslingskanalen for råd og veiledning. Du kan også overføre saken til varslingskanalen. Du vil da bli bedt om å fylle ut varslingsprotokoll (vedlegg 3).

Håndtering av rapporterte saker

Det er NSMs ansvar å følge saken videre opp, og den som varsler skal føle seg trygg på at dette gjøres på en skikkelig måte. En ansatt som varsler har krav på særlig vern mot gjengjeldelser fra arbeidsgiver. Varslingskanalen i NSM ivaretas av etatens internrevisjon og de som håndterer varslingssaker har solid erfaring fra slikt arbeid. Det er naturlig at den som varsler ønsker å få vite hvordan varselet blir behandlet, men utover informasjon om saksgang og rutiner er det viktig at en som sier fra ikke blir mer involvert i saken enn nødvendig. Både den som varsler og den som det varsles om har krav på å ivaretas på en god måte.

Hvor finner jeg retningslinjene for varsling i forsvarssektoren?

Hjelp oss å bli bedre – si fra om kritikkverdige forhold i NSM slik at vi kan ta tak i det!