Dokumentsikkerhet

Publisert: 10.06.2014

Dokumentsikkerhet handler om beskyttelse av skjermingsverdig informasjon. Det kan dreie seg om tradisjonelle papirdokumenter eller maskinlesbare lagringsmedier, dvs at informasjon kan leses, lyttes til, fremføres eller overføres, ved hjelp av maskinelt utstyr. Dette gjelder beskyttelse av både elektronisk og manuell informasjonsflyt mellom arkiv, saksbehandlere, adressater og kopimottakere.

Sikkerhetsloven med forskrifter gir bestemmelser om beskyttelse av sikkerhetsgradert informasjon.  Sikringstiltakene skal dekke hele livssyklusen til informasjonen og tiltakene etableres overalt der informasjonen befinner seg. Beskyttelsen omfatter både konfidensialitet, integritet og tigjengelighet.

Et dokument er definert som en logisk avgrenset informasjonsmengde som er lagret på et medium for senere lesing, lytting, fremføring eller overføring. Sentrale momenter innenfor dokumentsikkerhet:

  • Merking
  • Journalføring
  • Forsendelse, intern ombringelse og medbringelse på reise
  • Utlån, mangfoldiggjøring og annen spredning
  • Tilintetgjøring, evakuering og rekonstruksjon
  • Kontroll og rapportering

Fysisk sikring og krav til oppbevaring er beskrevet her.
Merking av sikkerhetsgradert informasjon og infosystemer her
Utfyllende bestemmelser er beskrevet i forskrift om informasjonssikkerhet, se her
Krav, metoder og verktøy for sletting av sikkerhetsgraderte data, se her