Hvordan skape en god sikkerhetskultur?

Publisert: 17.06.2014

Sikkerhetsatferd endres gjennom å bevisstgjøre enkeltindivider i en virksomhet. Dette setter krav til hva slags bevisstgjøring og motivasjon de mottar.

Viktige elementer i etablering av god sikkerhetskultur:

  1. Å vite hva slags sikkerhet virksomheten har behov for og implementere balanserte sikkerhetstiltak og rutiner som tilsvarer behovet virksomheten har for sikkerhet.
  2. Virksomhetens leder og ledelse må involveres og gå foran som gode eksempler på god sikkerhetsatferd.
  3. Forklar hvorfor sikkerhet er viktig for virksomheten.
  4. For å kunne endre noe, må vi vite hva standpunkt er. Finn målbare forbedringspunkter i virksomheten for å se om forbedringstiltakene fungerer.
  5. Sett fokus på enkelte områder som kan forbedres og bruk ulike virkemidler for å motivere de ansatte til å forbedre seg.
  6. Mål endringer underveis.
  7. Ros fungerer bedre enn ris.
  8. Evaluere, kommunisere og gjenta

Vi kan ikke vite hvordan vi som mennesker kommer til å handle i ulike situasjoner. Men vi kan redusere usikkerheten gjennom bevisstgjøring, trening og motivasjon. Det må være sammenheng mellom skriftlige sikkerhetsprosesser og hvordan rutinene praktiseres. Om en virksomhet sier seg tilfreds med å ha dokumenterte sikkerhetsrutiner på plass uten å sørge for implementering av tiltakene i det daglige, har det hele liten hensikt. En slik selvtilfredshet utgjør sannsynligvis en sikkerhetsrisiko. Å endre atferd tar tid og det å endre atferd i en hel organisasjon er noe som tar enda lengre tid.