God sikkerhetsledelse

Publisert: 17.06.2014

Forebyggende sikkerhetsarbeid krever lederforankring og systematisk arbeid over tid for å oppnå resultater. Her er 6 gode råd du som leder kan følge for å etablere en sikker organisasjon, og redusere risikoen for lekkasjer av gradert informasjon.

Utarbeid en risikovurdering  

Sikkerhetstiltak skal etableres etter en risikovurdering. Ved å gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) vil en kunne avdekke hva slags trusler og svakheter en virksomhet kan være stilt overfor, og derved få grunnlaget for å etablere riktige sikkerhetstiltak.

Utarbeid et grunnlagsdokument for sikkerhet

Grunnlagsdokumentet gir de grunnleggende forutsetninger for hvordan sikkerhetsarbeidet gjennomføres og hvilke tiltak man har. Basert på grunnlagsdokumentet: Utarbeid instrukser som beskriver hvordan sikkerhetsarbeidet skal gjennomføres i praksis. Arbeidet bør gjennomføres i nært samarbeid med andre fagområder som eksempelvis arkivleder. 

Veiledning til grunnlagsdokument for sikkerhet. 
Forskrift om sikkerhetsadministrasjon § 3-3.

Opprett en sikkerhetsorganisasjon som er tilpasset behovene

Ulike organisasjoner og arbeidsområder krever ulike sikringstiltak. Opprett en sikkerhetsorganisasjon og sikkerhetstiltak som er tilpasset behovet. Som minimum skal det være en sikkerhetsleder med stedfortreder, men det er virksomhetens behov som er styrende for om man trenger flere enn dette. Sikkerhetsleder skal planlegge, koordinere, lede og kontrollere det forebyggende sikkerhetsarbeidet. Forskrift om sikkerhetsadministrasjon § 2-5.

Rapporter sikkerhetstruende hendelser

Ved å etablere et system for å avdekke og rapportere sikkerhetstruende hendelser vil en danne grunnlag for å kunne reagere på hendelsene og etablere mottiltak. Videre vil en få grunnlag for å kunne evaluere sikkerhetstilstanden. Les mer her.

Kontroller utførelsen av sikkerhetstiltakene

Sikkerhetspersonellet må jevnlig kontrollere at sikkerhetstiltakene som er etablert faktisk fungerer og blir fulgt. Kontrollen bør også ha som mål at en hele tiden søker å øke kvaliteten på gjennomføringen av sikkerhetstiltakene.

Evaluer sikkerhetstilstanden minst årlig

Her vil en oppdatering av risikovurderingen være nødvendig. Videre vil resultatet av kontroller og rapporter om sikkerhetstruende hendelser være deler av grunnlaget for å evaluere sikkerhetstilstanden og derved kunne vurdere om dagens tiltak er tilstrekkelig eller må endres. Lag en rapport med ansvar og frist for eventuelle forbedringer.