Ord og uttrykk

Publisert: 17.06.2014

I personellsikkerhetstjenesten brukes det mange ord, uttrykk og forkortelser som ikke alle er kjent med. Her følger en oversikt:

NSM: Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Sivilt direktorat underlagt Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet som skal jobbe med forebyggende sikkerhet. NSM har fag- og kontrollansvar for blant annet personellsikkerhet.

PST: Politiets sikkerhetstjeneste

EOS-utvalget: Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåknings- og sikkerhetstjeneste. www.eos-utvalget.no

Anmodende myndighet: Den virksomheten som anmoder om at enkeltpersoner skal sikkerhetsklareres 

Personkontroll:
 Innhenting av personopplysninger om enkeltpersoner som skal klareres – til bruk for klareringsmyndigheten.

Nærstående personer: Personer som er i nær familie til den som skal sikkerhetsklareres. Jf  forskrift om personellsikkerhet  § 1-2,  punkt 5.

  • Nåværende ektefelle, partner, samboer. 
  • Tidligere ektefelle, partner samboer innenfor de 3 siste år.
  • Forelder til felles barn
  • Barn (herunder ste-, adoptiv- eller fosterbarn).
  • Foreldre (herunder ste-, adoptiv- eller fosterforeldre). 
  • Søsken (herunder halv- ste-, adoptiv-, foster- eller halvsøsken).


Personhistorikk: En persons bakgrunn og historie som er relevant for personkontrollen.

Klareringsmyndighet: Den myndigheten som avgjør om en person kan sikkerhetsklareres eller ikke.

Sikkerhetsklarering:
 En avgjørelse som er nødvendig for at en person kan gis tilgang til sikkerhetsgradert informasjon. Er vanligvis gyldig i 5 år (2 år for vernepliktige). Klareringen gjelder i hele statsforvaltningen uavhengig av hvem som har foretatt klareringen.

Reklarering: En fornyet personkontroll og klareringsbeslutning etter at gyldig klarering har utgått på tid (5år). 

Sikkerhetssamtale: En formell samtale som klareringsmyndigheten kan gjennomføre med den som anmodes sikkerhetsklarert,  for eventuelt å fjerne usikkerhet i spørsmålet om sikkerhetsklarering bør gis.

Suspensjon av klarering: En person kan få suspendert (midlertidig inndragelse) sin sikkerhetsklarering. Det vil i slike tilfeller iverksettes undersøkelser om personen kan beholde sin sikkerhetsklarering.

Autorisasjon: En godkjennelse som enkeltpersoner må ha av sin leder (autorisasjonsansvarlig) for å få tilgang til sikkerhetsgradert informasjon. Autorisasjon kommer i tillegg til sikkerhetsklarering.

Autorisasjonsansvarlig: Den lederen som kan autorisere enkeltpersoner for tilgang til sikkerhetsgradert informasjon.

Autorisasjonssamtale: En formell samtale som avholdes mellom autorisasjonsansvarlig og den som skal autoriseres. Hensikten er å avklare om leder har tillit til den som skal ha tilgang på sikkerhetsgradert informasjon.

Taushetserklæring: En erklæring fra den som får tilgang til sikkerhetsgradert informasjon. Erklæringen forklarer også hvilke regler som er bindende for den som underskriver en taushetserklæring.

Sikkerhetsgradert informasjon: Skjermingsverdig informasjon som er gitt beskyttelse i form av en sikkerhetsgrad (BEGRENSET, KONFIDENSIELT, HEMMELIG og STRENGT HEMMELIG).

KONFIDENSIELT (K): Det laveste nivå for sikkerhetsklarering i Norge

HEMMELIG (H): Det nest høyeste nivå for sikkerhetsklarering i Norge.

STRENGT HEMMELIG (SH): Det høyeste nivå for sikkerhetsklarering i Norge.

NATO Confidential (NC): Det laveste nivå for sikkerhetsklarering i NATO.

NATO Secret (NS): Det nest høyeste nivå for sikkerhetsklarering i NATO.

COSMIC TOP SECRET (CTS): Det høyeste nivå for sikkerhetsklarering i NATO.

BEGRENSET (B)/NATO RESTRICTED (NR):  Laveste sikkerhetsgradering av informasjon. Det er ikke behov for klarering på dette nivået,  men man må autoriseres og underskrive på taushetserklæring for å få tilgang til BEGRENSET/NATO RESTRICTED.

Leverandørklarering: Sikkerhetsklarering for bedrifter som er leverandører av utstyr og tjenester til graderte prosjekter.