Slik blir du sikkerhetsklarert

Publisert: 12.06.2014 | Sist endret: 12.03.2019

NSM innhenter personkontrollopplysninger for samtlige klareringssaker i Norge. Slik foregår klareringsprosessen.

NSM innhenter personkontrollopplysninger for samtlige klareringssaker i Norge. NSM er også klageinstans for klareringsvedtak fattet av andre klareringsmyndigheter.

Nedenfor gis det en kort innføring i hva en sikkerhetsklarering er og hvordan du kan bli sikkerhetsklarert. Det vil på et senere tidspunkt komme nærmere informasjon om adgangsklarering.

Hva?
En sikkerhetsklarering er en avgjørelse foretatt av klareringsmyndigheten om en persons antatte sikkerhetsmessige skikkethet for behandling av sikkerhetsgradert informasjon. Vurderingsgrunnlaget for sikkerhetsmessig skikkethet er bygget på opplysninger personen selv gir/har gitt og informasjonsinnhenting av relevante registeropplysninger gjennom personkontrollundersøkelser.

Ved avgjørelse skal det bare legges vekt på forhold som er relevante for å vurdere personens pålitelighet, lojalitet og dømmekraft i forbindelse med behandling av sikkerhetsgradert informasjon. Avgjørelsen skal baseres på en konkret og individuell helhetsvurdering av de foreliggende opplysninger. Klareringsmyndigheten skal derfor påse at klareringssaken er så godt opplyst som mulig før avgjørelse fattes. Med sikkerhetsgradert informasjon menes informasjon som ikke skal offentliggjøres, men er merket med sikkerhetsgrad i henhold til reglene i sikkerhetsloven § 5-3, og som kan være til skade for rikets sikkerhet dersom den spres og kommer på avveie.

En sikkerhetsklarering er gyldig i inntil fem år dersom ikke annet følger av avtale mellom Norge og annen stat eller organisasjon. Hvis det ved utløp av femårs-perioden fortsatt er behov for at du gis tilgang til skjermingsverdig informasjon, skal din autorisasjonsansvarlig i virksomheten iverksette prosessen for å fremsende en fornyet forespørsel om sikkerhetsklarering.

Hvem?
NSM stiller krav til begrunnelse og dokumentasjon for klareringsbehovet hos virksomheter som forespør om at en person forespørres sikkerhetsklarert. Dette er i samsvar med virksomhetsikkerhetsforskriften § 75. Personer som skal arbeide med sikkerhetsgradert informasjon skal være sikkerhetsklarert og autorisert før det gis tilgang til informasjonen. Virksomhetens leder er autorisasjonsansvarlig og har ansvaret for sikkerhetsmessig ledelse og kontroll av autoriserte personer, og samtidig ansvarlig for at personen er autorisert før slik tilgang gis.

Hvorfor?
Hensikten med en sikkerhetsklarering, er å beskytte virksomheter som er omfattet av sikkerhetsloven mot personer eller organisasjoner som kan tenkes å sette nasjonale sikkerhetsinteresser i fare. Dette kan skje på eget initiativ eller fordi personen presses, trues, fristes eller forledes til å begå sikkerhetstruende handlinger. 

Hvordan?
Autorisasjonsansvarlige i virksomheten må begrunne og dokumentere personens tjenstlige behov for klarering. Deretter må personen fylle ut personopplysningsblanketten, og har gjennom å signere blanketten gitt samtykke til personkontrollen. Forespørsel om klarering og utfylt personopplysningsblankett fremsendes så til klareringsmyndigheten for behandling.

Vurderingsgrunnlaget om det gis klarering eller ikke består av informasjon som den enkelte fører opp i personopplysningsblanketten og informasjonsinnhenting/personkontroll i sentrale registre.  Dersom det er tvil om personens sikkerhetsmessige skikket, skal klareringsmyndigheten holde en sikkerhetssamtale med personen. 

Registre og andre kilder som er relevante i personkontrollen: (klareringsforskriften §§ 6 og 8)