Slik blir du sikkerhetsklarert

Publisert: 12.06.2014

Vi innhenter personopplysninger til om lag 35.000 saker om sikkerhetsklarering årlig. NSM er også klageinstans for klareringsvedtak fattet av andre klareringsmyndigheter. Slik foregår klareringsprosessen.

Hva?
En sikkerhetsklarering er en tillitserklæring, som forteller at den som har blitt klarert, vurderes som tilstrekkelig pålitelig, lojal og med nok sunn dømmekraft til å kunne håndtere sikkerhetsgradert informasjon på en god måte.  Med sikkerhetsgradert menes informasjon som ikke skal offentliggjøres, og som kan være til fare for samfunnets sikkerhet dersom den spres.

En sikkerhetsklarering er normalt gyldig i fem år. Hvis det ved utløp av femårs-perioden fortsatt behov for at du gis tilgang til skjermingsverdig informasjon, skal din arbeidsgiver iverksette prosessen for å få deg reklarert.

Hvem?
Personer som skal arbeide med skjermingsverdig informasjon trenger en sikkerhetsklarering. 

Hvorfor?
Hensikten med en sikkerhetsklarering, er å beskytte virksomheter som er omfattet av sikkerhetsloven mot personer eller organisasjoner som kan tenkes å sette nasjonal sikkerhet i fare. Dette kan skje på eget initiativ eller fordi de presses, trues, fristes eller forledes til å begå sikkerhetstruende handlinger.  

Hvordan?
Klareringsprosessen består av personkontroll i sentrale registre og vurdering av informasjon som den enkelte fører opp i personopplysningsblanketten. Om nødvendig gjennomføres sikkerhetssamtale  for å bli enda bedre kjent med vedkommende. 

Kilder i personkontrollen:

BOT: Bøteregisteret                                                                                
SSP: Det sentrale straffe- og politiopplysningsregister
STRASAK: Straffesaksregisteret
PST: Politiets sikkerhetstjeneste
DSF: Det Sentrale Folkeregister
NSM: NSMs egne registre
Kreditt: Private kredittopplysningsregistre


 

Klareringsprosessen: Hva skjer når jeg sikkerhetsklareres?

Anmodende myndighet (AM): Den virksomheten som har behov for at enkeltpersoner skal sikkerhetsklareres.

Klareringsmyndighet (KM): Den virksomheten som avgjør om en person kan sikkerhetsklareres. NSM og hvert enkelt departement er klareringsmyndighet. Departementene kan delegere klareringsmyndighet til underlagte virksomheter.

 

Prosess for sikkerhetsklarering