Personellsikkerhet

Publisert: 12.03.2019

NSM er fagmyndighet for personellsikkerhet innenfor sikkerhetslovens virkeområde. Med personellsikkerhet menes tiltak, handlinger og vurderinger for å hindre at personer som vil kunne utgjøre en sikkerhetsrisiko, plasseres eller er plassert slik at risikoen aktualiseres.

Ansvar og oppgaver er regulert i sikkerhetsloven kapittel 8 om personellsikkerhet, forskrift om sikkerhetsklarering og annen klarering (klareringsforskriften) og forskrift om virksomheters arbeid med forebyggende sikkerhet (virksomhetsikkerhetsforskriften).

Noen viktige oppgaver for NSM innenfor fagområdet personellsikkerhet er:

  • Utvikling av tiltak for å styrke daglig sikkerhetsmessig ledelse i virksomheter som er underlagt sikkerhetsloven.
  • Generell utvikling av fagområdet personellsikkerhetog utøvelse av fagmyndighetsrollen ovenfor klareringsmyndighetene.
  • Gjennomføre sentral personkontroll og formidle personkontrollopplysninger i alle klareringssaker til klareringsmyndighetene.
  • Faglig utvikling av sentral personkontroll.
  • Faglig utvikling av informasjonsinnhenting og informasjonsbehandling, herunder å utarbeide rutiner for bevaring og kassasjon.
  • Klageinstans ved negative avgjørelser om klarering, karantenetid, nektet begrunnelse og avslag på anmodning om innsyn. 
  • Skal ha et register over alle klareringsavgjørelser. 
  • Føre register over hvilke personer som er autorisert.
  • Ansvar for alle kurs innenfor fagområdet personellsikkerhet.
  • Utarbeide veiledninger og håndbøker innenfor fagområdet personellsikkerhet og saksbehandling av klareringssaker.

 

Sikkerhetsklarering, adgangsklarering og personkontroll

Slik blir du sikkerhetsklarert

Ofte stilte spørsmål om sikkerhertklarering 

Autorisasjon