Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC)

Publisert: 23.08.2019

Nasjonalt cybersikkerhetssenter er etablert for å styrke Norges motstandsdyktighet og beredskap i det digitale rom. Senteret samler ressurser i NSM som har vært spredt i ulike avdelinger, og vil samarbeide tett med aktører i næringsliv, eiere av kritisk infrastruktur, og andre offentlige myndigheter som politiet og etterretningstjenesten. Senteret bringer Norge på linje med toneangivende land som har etablert tilsvarende sentre.

Opprettelsen av Nasjonalt cybersikkerhetssenter er en kraftsatsing Norge gjør for å møte utfordringene som handler om IKT-sikkerhet. Senteret vil satse spesielt på:

  • Bedre rådgivning slik at vi styrker evnen til å forebygge dataangrep.
  • Forenklet samarbeid mellom viktige aktører i offentlig og privat sektor, slik at vi lettere oppdager dataangrep

Samlet blir vi dermed bedre rustet til å håndtere angrep når de faktisk oppstår

Nasjonalt cybersikkerhetssenter skal

Utvikle og gi råd om tiltak.
Identifisere, utvikle og koordinere effektive tiltak tilpasset ulike sikringsbehov. Rådgivningen skal bygge videre på NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet m.m. Anbefalingene skal gjenspeile trussel- og risikobildet, teknologiutviklingen og kjennskap til virksomheters behov.

Bedre evnen til å oppdage og håndtere hendelser.
Nasjonalt cybersikkerhetssenter får hovedansvar for koordinering og håndtering ved nasjonale, sektorovergripende hendelser. Senteret blir knutepunkt for nasjonalt og internasjonalt samarbeid for håndtering av cyberhendelser. Det er planlagt en betydelig utvidelse av Varslingssystem for digital infrastruktur (VDI) de kommende årene.

Bygge en portefølje av nasjonale tekniske tjenester
Enkelttjenester NSM tilbyr i dag vil videreutvikles gjennom Nasjonalt cybersikkerhetssenter. Dette inkluderer blant annet VDI, inntrengningstesting, sikret offentlig nett (SON) og et rammeverk for utstedelse, administrasjon og bruk av digitale sertifikater over datanettverk (PKI).

Samle nasjonal kompetanse slik at ulike aktører samarbeider i et felles risikobilde og med samme situasjonsforståelse i felles lokaler og over nett.
Nasjonal cybersikkerhetskompetanse må kraftsamles og tilgjengeliggjøres. Offentlig – privat samarbeid er en forutsetning for å løse utfordringene.

Mer om Nasjonalt cybersikkerhetssenter. 

Nasjonalt cybersikkerhetssenter er lokalisert på Langkaia i Oslo. Aktører i ulike sektorer og relevante samarbeidspartnere som ønsker det, kan få tilknytning gjennom samhandlingsverktøy eller fysisk tilstedeværelse i senteret.