Objektsikkerhet

Publisert: 10.06.2014

Forskrift om objektsikkerhet innebærer at sikkerheten rundt bygg, anlegg og andre objekter blir styrket mot terror, sabotasje og spionasje.

Forskriften skal sikre at objekter som må beskyttes av hensyn til rikets sikkerhet og vitale nasjonale interesser blir identifisert og beskyttet i henhold til en felles standard. Forskriften gjelder for alle virksomheter som er omfattet av sikkerhetsloven, som skal forebygge mot terror, sabotasje og spionasje. Loven omfatter alle statlige og kommunale forvaltningsorganer samt en rekke private virksomheter.

Objekter må identifiseres

Forskriften innebærer at hvert enkelt departement skal utpeke skjermingsverdige objekter innen sitt myndighetsområde. Skjermingsverdige objekter er alle objekter som kan true rikets sikkerhet og selvstendighet og andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser dersom de blir utsatt for skadeverk, ødeleggelse eller rettstridig overtakelse av uvedkommende.

Objektene skal klassifiseres som VIKTIG, KRITISK eller MEGET KRITISK, avhengig av skadepotensial. Den som eier eller råder over objekter skal aktivt ta del i identifisering og klassifisering av egne skjermingsverdige objekter.

Forskriften trådde i kraft fra 1. januar 2011.

Mer informasjon

Les vårt faktaark om objektsikkerhetsregelverket her.

Lovdata: Forskrift om objektsikkerhet

Finn innrapporteringsskjema for skjemingsverdige objekter her.