Sikkerhetsstyring (tidl. Sikkerhetsledelse)

Publisert: 16.06.2014 | Sist endret: 14.03.2018

NSM arrangerer videregående kurs i planlegging og utøvelse av forebyggende sikkerhetstjeneste.

 Mål

Kurset er utarbeidet med grunnlag i NSMs veileder i sikkerhetsstyring, og relevante krav i ny sikkerhetslov med tilhørende forskrifter (som vil gjelde fra 1. jan. 2019).

Kurset skal gi veiledning i hvordan man forvalter et styringssystem for sikkerhet, herunder gi kompetanse i de forskjellige delene et styringssystem består av.

Kursdeltaker skal etter kurset være i stand til å forvalte en virksomhets styringssystem for sikkerhet. Dette innebærer å planlegge og å gjennomføre oppgaver beskrevet i veileder for sikkerhetsstyring og relevante krav i ny sikkerhetslov med tilhørende forskrifter. Deltakere skal etter endt kurs forstå hvordan et styringssystem for sikkerhet bidrar til å beskytte viktige verdier og bidrar til kontinuerlig forbedring og utvikling av sikkerhetsarbeidet i en virksomhet.

Kurset er egnet for virksomheter i sivil sektor, herunder departement, direktorat og leverandører av offentlig anskaffelser.

Kurset vil benytte gruppebaserte caseoppgaver i tilknytning til temaer som gjennomgås.

Målgruppe

Målgruppen for kurset er ansatte som har i oppgave å forvalte eller følge opp styringssystemet for sikkerhet. Det kan være de som har eller er tiltenkt ansvar for sikkerhet i en virksomhet. Kurset er også godt egnet for de som jobber opp i mot denne type rolle, som del av en sikkerhetsstab.

Kurset er for ansatte i virksomheter som er underlagt sikkerhetsloven og som har et behov for kompetanse innen styringssystem for sikkerhet.

Kursinnhold

Fordypning innen ulike områder av forebyggende sikkerhetstjeneste, herunder:

  • de ulike fagfeltene gitt i ny sikkerhetslov og nye forskrifter, med fokus på sikkerhetsstyring
  • forankring i organisasjon og ledelsen
  • overordnet sikkerhetsledelse og sikkerhetskultur
  • styringssystemer og risikometodikk innen sikkerhet
  • dokumentasjon, planer og instrukser
  • tilsyn og kontroll 

Det vil bli brukt caseoppgaver tilknyttet de enkelte temaer underveis i kurset, og kursdeltakerne vil få høre om flere typer virksomheters erfaringer og kunnskap innen sikkerhetsstyring.  

Forkunnskaper

Elevene skal ha gjennomført grunnkurs forebyggende sikkerhet ved NSM (eller kurs i forebyggende sikkerhetstjeneste tidligere avholdt ved NUSB), eller tilsvarende. Er du i tvil om din bakgrunn kvalifiserer til opptak på kurset, kontakt kurskoordinator.

Det forventes at elevene har erfaring fra arbeid med forebyggende sikkerhetstjeneste.

Deltagerne må kunne autoriseres for BEGRENSET.

 

Kursdatoer og påmelding 

Uke 24:  man 11.06 - tor 14.06  (påmeldingsfrist 04.06.18)

Gjør oppmerksom på at linken leder til tredjepartsleverandør.

Kursavgift

Kursavgiften er 9 000,-. 
Dette dekker lunsj, kursmateriell og kursbevis.
Eventuell overnatting og øvrig kost må deltakerne selv besørge.

Fravær

Kurset er bygd opp rundt temaet sikkerhetsstyring. Timene bygger på hverandre, og kurset krever aktiv deltakelse fra kurselevene; blant annet gjennom oppgaveløsning. Det er derfor ikke ønskelig med fravær i kurset. 

Dersom man ikke kan forhindre fravær under kurset, må fraværet begrunnes og søkes om skriftlig, for at kurset likevel skal bestås. Det kan godkjennes opp til tre skoletimer i løpet av kurset i sin helhet - i enkelte av timene kan fraværet ikke godkjennes da man mister kritisk kunnskap for resten av kurset.
Vær oppmerksom på at fravær må søkes om i forkant av kurset. Ved akutt fravær underveis i kurset, må delene man mister tas på et senere tidspunkt for å få kurset bestått.

Annet

Deltakere bes ta med eget eksemplar av Sikkerhetsloven med forskrifter til kurset.
Kursene avholdes i NSMs kurssenter i Sandvika. 

Ved spørsmål, kontakt undervisningskoordinator

NSM forbeholder seg retten til å avlyse planlagte arrangement. Påmeldte deltakere vil umiddelbart bli informert. Eventuelle indirekte kostnader, som f.eks. reise og oppholdsutgifter, kan ikke belastes NSM dersom beskjed om avlysning blir gitt fra NSM innen 2 dager før oppstart eller avlysningen skyldes forhold som ligger utenfor NSMs kontroll.