Oppdatert - Droneforbud grunnet militærøvelse

Publisert: 24.02.2020 | Sist endret: 12.03.2020

Store områder i Nordland, Troms og Finnmark er midlertidig underlagt forbud mot fotografering/filming fra luften og bruk av andre typer luftbårne sensorer. Forbudet gjelder til tross for at øvelse Cold Response skal gradvis avvikles.

Oppdatert 12.03.2020, 12:45: Onsdag 11.03 besluttet Forsvaret at øvelse Cold Response skal gradvis avvikles. Til tross for dette gjelder fortsatt restriksjonsområdene for flyvning, samt fotografering og filming fra luften.
https://forsvaret.no/coldresponse/restriksjonene-gjelder-fremdeles

------

I forbindelse med militærøvelsen Cold Response 2020 er det innført forbud mot bruk av luftbårne sensorer fra og med 24.2.2020 til og med 24.3.2020. Dette inkluderer all fotografering og filming fra luften.

Oversikt over forbudsområdene

Nasjonal sikkerhetsmyndighet oppfordrer spesielt droneoperatører til å gjøre seg kjent med forbudene. I de samme områdene gjelder også luftromsbegrensninger grunnet høy militær flyaktivitet i tilknytnng til øvelsen.

Brudd på bestemmelsene kan medføre straffeansvar.

Det er anledning å søke til NSM om dispensasjon fra forbudet dersom det foreligger særlig tungtveiende grunner til det. Søknad må inneholde en beskrivelse av behovet, geografisk område og tidsrom, og fremmes til NSM på luft@nsm.no. NSM vil saksbehandle søknader og gå i dialog med Forsvaret for å anmode om eventuelt samtykke. I tillegg er det et krav at ingen skjermingsverdig informasjon blir eksponert ved informasjonsinnhentingen.

Av hensyn til luftromsbegrensningene som også gjelder i forbindelse med øvelsen må tidspunktet det søkes om, for ordinære dispensasjonssøknader, ligge mer enn fire (4) arbeidsdager frem i tid.

Ved spørsmål om forbudene kontakt NSM på luft@nsm.no