Digital sikkerhet, deteksjon og håndtering av dataangrep

Publisert: 30.01.2019

Cyberangrep kan ikke unngås, men ved effektiv avdekking, varsling og håndtering av hendelser kan konsekvensene reduseres. Nasjonalt cybersikkerhetssenter samler NSM nasjonal deteksjonsevne og evne til hendelseshåndtering i det digitale rom. Senteret er en arena for koordinering og håndtering ved nasjonale, sektorovergripende hendelser.

Nasjonalt Cybersikkerhetssenteret vil være knutepunkt for nasjonalt og internasjonalt samarbeid innen deteksjon og hendelseshåndtering. Senteret bygger videre på regjeringens fastsatte rammeverk for håndtering av IKT-sikkerhetshendelser.

NSM vil de neste fire årene bygge opp og forsterke nasjonal deteksjonsevne gjennom prosjekt som etablerer ny nasjonal deteksjonskapasitet. Prosjektet vil etablere tekniske løsninger som gir forbedret evne til å oppdage, varsle og håndtere cyberangrep. 

Sektorkapasiteter og andre samarbeidspartnere som ønsker det skal etter definerte kriterier kunne inngå i senteret gjennom samhandlingsverktøy og/eller fysisk tilstedeværelse i senteret.

Nasjonalt cybersikkerhetssenter vil:

  • Styrke evnen til å avdekke cyberangrep
  • Styrke evnen til å koordinere og bidra til håndtering av større hendelser
  • Dele informasjon knyttet til operativt situasjonsbilde
  • Gjennomføre øvelser
  • Bygge erfaringer fra faktiske hendelser
  • Være en viktig premissleverandør i den nasjonale håndteringen av hybride trusler ved å bidra til en økt nasjonal evne til å se enkelthendelser i sammenheng

Les mer om håndtering av IKT-hendelser på NSM NorCERT sine undersider.