Sikret offentlig nett (SON)

Publisert: 30.01.2019

Sikret offentlig nett (SON) er et høyhastighets datanett mellom deltakende aktører. Hovedformålet er at deltakerne skal få økt grad av beskyttelse mot tilsiktede uønskede hendelser fra internett. Ved bortfall av internett, kan deltakerne likevel kommunisere seg imellom over SON. Ved et pågående digitalt angrep mot én deltaker, kan virksomheten koble fra internett og benytte en annen deltakers internettlinje. SON kan også benyttes for å stoppe trafikk mot internettadresser som benyttes i angrep eller leverer virus og skadevare. 

Ved etablering av SON som bærenett er det mulig å etablere fellestjenester mellom alle eller mellom enkelte av deltagerne. Eksempler på tjenester er SharePoint-løsninger, felles sikkerhetsløsninger, telefoni og epost. SON er også vurdert som mulig bærer for nasjonale graderte nett, for Forsvarets og politiets IKT-systemer og politiets alarm- og varslingssystem. Deltagerne i SON kan også benytte sikkerhetsgraderte sensorer, noe som vil styrke nasjonal deteksjonsevne.

SON er et pilotprosjekt under utvikling i et samarbeid mellom JD, FD, politiet og NSM. NSM skal lede videreutviklingen hvor SON er tiltenkt som en sentral komponent i NSMs nye sentraliserte VDI-løsning og som et viktig beredskapstiltak for alle deltakende virksomheter. Det skal også utredes et forslag til mandat og eierskap, med en drifts- og styringsmodell som inkluderer de nødvendige forhold som følger av et slikt nasjonalt tiltak, herunder økonomi.